11.11.14

Hanesan uluk joven sira sai forsa bo’ot ida tanba sira hakarak defende sira nia rai hodi hela iha rai Timor laos ba fali rai Indonesia nian.

 

Ne’ebe joven sira esforsu hasoru forsa hosi loron, hasoru forsa hosi tasi, hasoru forsa hosi rai, no ema ne’ebe mak hasoru forsa tolu ne’e ema laiha forsa maibe sira nia mentalidade, karakter, sira nia personalidade no sira nia prinsipiu luta iha sira nia kakutak ho segredu bo’ot ida.

Sira nia luta primeiru halibur malu hanesan kria unidade hanesan grupu kii ida maibe sira iha konviksaun forte no prinsipiu forte hodi luta ba libertasaun patria.

Joven uluk la iha forsa hodi hasoru roh, aviaun no material funu nian maibe joven sira so iha deit fiar hosi Maromak ne’ebé maka kuda ona iha sira nia laran atu lori lia loos ba oin ba Maromak futar oin.

No jesus rai hela misaun no espiritu ida ne’e atu joven Timor oan sai forsa ba sira nia espiritu heroi.

Hahu 12 de outubro wainhira amo papa tun iha Timor joven sira hahu hatudu katak sira iha forsa ida hodi hateke no halo buat ruma hafoin mai tan iha 28 de outubro no hamosu 12 de novembro.

Joven sira hatudu katak sira la interese sira nia an no sira nia pesoal tau ba iha kotuk maibe sira interese Timor tenke sai ukun an.

Agora ita ukun an ona katak ita nia luta to’o deit ukun an ga ou ita nia luta atu fo kualidade ba ukun an ida ne’e?

“Sira ne’ebé uluk temi dehan jovens maka sai forsa atu liberta patria agora ferik katuas ona, agora temi joven la’os sira ona maibé ita jerasaun foun sira ne’e,” dehan

Joven agora sai xave katak determinante hanesan motor iha maibé xave laiha motor labele halai no kareta mos.

Agora joven sira sai hanesan xave ba dezenvolvimentu presiza iha kualidade, personalidade, prinsipiu, karakter no tenke forte iha nia misaun. Joven labele tuir de’it influensia, modernizasaun, situasaun maibé nia mak lori situasaun, nia mak determina.

Joven sai xave tenki sai save iha uma laran nia tenke muda nia hahalok respeita inan aman, familia, viziñu hodi evita hahalok ne’ebe mak ladiak. Xave atu loke ema nia neon, atu loke ema nia laran, no joven tenki hatudu dalan diak katak dezenvolvimentu la’o hadia hahalok sira.

“Se joven sira ne’ebé maka ita rona iha fatin-fatin oho malu, tuda malu, baku malu ne’e joven ne’ebé mak lakohi kontribui ba dezenvolvimentu maibé impede dezenvolvimentu,” dehan nia.

12 de Novembro ita laos selebra mamuk de’it wainhira joven sira sira muda sira nia attitude hanesan loron ne’e muda hau atu sai hanesan ema 12 novembro. Sira liberta ona patria agora hau tenke luta nafatin atu lori sira nia prinsipiu luta, politika, domin ba rai ne’e duni.

Joven uluk, joven agora no joven aban nain rua kontinua Maromak nia illas maibé ita rasik mak hatene ita nia an tuir dalan ne’ebe mak diak.

Festa ida ne’e festa importante ho ida ne’e imi joven mak bele muda Timor, imi rasik mak sei dezenvolve Timor no imi mak esperansa ba nasaun nian.

Libertasaun patria mak uluk joven sira luta ba ukun an ona no agora sira balun lider maibe sira la’os sai joven fali ona.

Uluk sira nia saskrifisiu luta mak ita hetan auto determinasaun katak ita hetan liberdade no hado’ok an hosi hahalok at sira hosi inimigo. Maibe joven agora presiza kontribui ba iha prosesu dezenvolvimentu tanba tempu luta ba libertasaun hotu ona agora ita liberta ba povu nia moris.

Joven sira hamriik hosi naran at sira ne’e liberta imi nia an fase fali imi nia naran hodi hamorin fali hanesan Sebastiaun Gomes ho maluk sira 12 novembru no maluk sira seluk hanesan sira nia isin mak mate maibe sira nia espiritu la mate, luta la mate, prinsipiu la mate no sira nia diak la mate

Deputadu bankada Fretilin, Inacio Moreira iha nia intrevista hatete, tinan ida ne’e ita selebra 12 novembru ba dala 23 katak joven barak mak uluk involve direitamente ba asaun 12 novembro iha tinan 23 liu ba sira sempre iha komitmentu hodi organiza.

Iha selebrasaun ne’e katak oinsa ita lembra nafatin juventude no atu hanoin ba esforsu, sakrifisiu tomak ne’ebe halo ohin loron ita ukun an.

Juventude idak-idak tenke kuda hanoin diak iha sira nia fuan oinsa sira bele halo esforsu hotu-hotu hodi bele kontribui ba dezenvolvimentu.

Joven presiza tenki prepara an no kapasita-án hanesan bukae ruma iha ona entaun nia bele organiza-án ona oinsa hamutuk hodi kontribui ba dezenvolvimentu.

Forsa libertasaun ba iha vida sosial ne’e maka presiza prepara-án kapasita-án no tenki ho maneiras hotu-hotu esforsa-án ho sakrifisiu oinsa sira bele kontribui hodi bele dezenvolve nasaun ida ne’e hosi aspeitu vida sosial no oinsa sira bele organiza-án hodi dezenvolve ekonomia nasaun Timor-Leste.

Joven labele hanoin deit estadu atu fo buat ruma maibe saida mak ita atu fo ba nasaun tanba joven tenke badinas buka maneiras hotu-hotu hodi kontribui ba dezenvolvimentu social ne’ebe mak iha.

Klaru katak juventude sira sai xave ba dezenvolvimentu tanba juventude rasik mak iha forsa hodi kontribui ba dezenvolvimentu. Juventude uluk no juventude agora presiza kaer metin nafatin prinsipu tanba ita liberta ona patria entau agora ita presiza liberta povu hosi kiak no mukit. (Zezito)

 

SAPO TL ho Jornal Matadalan

link do postPor sapotl às 22:52, às 22:52  comentar

 
mais sobre mim
Novembro 2014
D
S
T
Q
Q
S
S

1

2
3
4
5
6
7
8

9
13
15

16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29

30


arquivos
2017

2016

2015

2014